Błąd
  • XML Parsing Error at 1:133. Error 9: Invalid character

Nowa strategia obrony USA

Email Drukuj PDF

W ramach porozumienia Budget Control Act z sierpnia 2011, plan obnienia dugu publicznego USA poprzez znaczc redukcj wydatkw federalnych mia dotkn tzw. ?nieobowizkowych wydatkw?, w najwikszym za stopniu Departamentu Obrony i oglnie rozumianych wydatkw na armi i bezpieczestwo narodowe. O ile jednak po ogoszeniu porozumienia pomidzy Kongresem a Biaym Domem zakoczono tzw. debt ceiling crisis, o tyle zapocztkowano burzliw debat dotyczc przyszoci i ksztatu armii amerykaskiej w trakcie ktrej, z jednej strony mwiono o ratowaniu budetu federalnego i niezbdnej reformie wydatkw Pentagonu, z drugiej zwiastowano znaczce ograniczenie amerykaskich zdolnoci bojowych, ktre negatywnie wpynie na bezpieczestwo narodowe USA. Zaprezentowane 5 stycznia nowe wytyczne dla Pentagonu, zgodne z Narodow Strategia Obrony USA, s pierwszym oficjalnym dokumentem i wyznacznikiem, w ktr stron zmierza bdzie amerykaska armia i w jakim stopniu ulegnie ona planowanym reform.

Opublikowany przez Departament Obrony i Biay Dom dokument Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities fro 21st Century Defense jest stosunkowo krtki i liczy zaledwie 16 stron. Podzielony jest on na kilka czci: przedmowy prezydenta Baracka Obamy i Sekretarza Obrony Leona Panett, nastpnie krtki wstp, opis gwnych zaoe dotyczcych bezpieczestwa midzynarodowego, podstawowych misji przed ktrymi stoi armia amerykaska, ksztat si zbrojnych w roku 2020 i na kocu podsumowanie. Poniewa nie jest to dokument wicy w cisym znaczeniu, ale raczej zbir politycznych ?wskazwek? dla dowdcw wojskowych, w rzeczywistoci bardziej mwicy o gwnych kierunkach i zaoeniach amerykaskiej polityki zagranicznej, anieli o ksztacie przyszej armii, zdecydowania najbardziej wartociowymi jego czciami jest przedmowa prezydenta oraz opis wyzwa dla wiatowego bezpieczestwa.

W swojej przedmowie Barack Obama zwraca uwag na moment zmiany, podkrelajc, e ?w tym samym czasie musimy poukada nasze sprawy fiskalne w domu i odnowi nasz dugo okresow si gospodarcz?. Rwnoczenie podkrela, e w raz z zakoczeniem operacji wojskowych w Afganistanie i w Iraku oraz z procesem przemian politycznych i spoecznych w rejonie Afryki Pnocnej i Bliskiego Wschodu Stany Zjednoczone dokonaj zwrotu w kierunku Azji i Pacyfiku. Aby sprosta podstawowym wyzwaniom stojcymi przed amerykask polityk zagraniczn, akcentowane jest wzmocnienie roli jak ma odgrywa dyplomacja, z kolei na gruncie czysto militarnym najwikszy nacisk kadziony jest na wywiad, rozpoznanie, inwigilacj, kontr-terroryzm, walk ze broni masowego raenia oraz na zagroenia cybernetyczne. W podsumowaniu Barack Obama zapewnie, e mimo ogranicze finansowych armia amerykaska pozostanie ?najlepiej wyszkolona, zarzdzana i wyposaona?. Rwnie Leon Panetta w swoim posowiu w duej mierze powtarza za prezydentem, i mimo ci armia bdzie ?mniejsza i szczuplejsza, ale za to sprawniejsza, elastyczniejsza i technologicznie zaawansowana?.

Najwaniejsz czci dokumentu jest rozdzia powicony bezpieczestwu midzynarodowemu, w ktrym wymienia si najwaniejsze wyzwania stojce w przyszoci przed Stanami Zjednoczonymi, co w duej mierze stanowi rozszerzenie prezydenckiej przedmowy.

W pierwszej kolejnoci jest to walka z terroryzmem, ktry mimo mierci Osamy Bin Ladena nadal pozostaje realnym zagroenia dla amerykaskiego i wiatowego bezpieczestwa. W tym celu ?Stany Zjednoczone bd kontynuoway aktywne podejcie w celu przeciwstawiana si tym zagroeniom, poprzez monitorowanie aktywnoci niepastwowych zagroe, pracujc z sojusznikami i partnerami w celu ustanowienia kontroli nad niezarzdzanymi terytoriami oraz w razie koniecznoci bezporednio uderzajc w najbardziej niebezpieczne grupy i jednostki?.

Zdecydowanie najwicej miejsca w tej czci powica si przyszej roli USA w regionie Azji i Pacyfiku, ktra dotyczy ma zacieniania wsppracy z dotychczasowymi sojusznikami i partnerami oraz pozyskiwania nowych. Podkrela si zwaszcza dugoterminow wspprac z rozwijajcymi si Indiami, majc na celu pomoc Indiom w zakresie odpowiedzialnoci za rozwj, stabilno i bezpieczestwo w basenie Morza Indyjskiego. Dodatkowo, istotnym elementem obecnoci USA w tym Reginie ma by podtrzymywanie pokoju w rejonie Pwyspu Koreaskiego, poprzez odstraszanie i zapobieganie prowokacjom ze strony Korei Pnocnej. Osobny akapit powicony zostaje relacji na linii Waszyngton-Pekin, ktry implicite zakada wyzwanie dla dotychczasowej pozycji Chin. Z jednej strony zwraca si bowiem uwag, i obie strony maj znaczcy udzia w zapewnieniu pokoju i stabilnoci w Azji Wschodniej oraz wsplny interes w budowie i rozwoju bilateralnych stosunkw wsppracy. Z drugiej jednak strony autorzy dokumentu zwracaj uwag, i w duszej perspektywie Chin, jako regionalne mocarstwo, maj potencja aby zagrozi amerykaskim interesom i bezpieczestwu. Tym samym ?podtrzymywanie pokoju, stabilno i swobodny przepyw handlu i wpyw USA w regionie bdzie czciowo zalene od lecej u podstaw rwnowagi militarnych zdolnoci i obecnoci?, a ?wzrostowi chiskich moliwoci militarnych musi towarzyszy przejrzysto ich strategicznych intencji w celu uniknicia tarcia w regionie?.

Kolejn poruszan kwesti jest obecno USA w rejonie Zatoki Perskiej i prba zapobiegania rozwoju iraskiego programu nuklearnego i iraskiej polityki ?destabilizacji? oraz ochrona bezpieczestwa Izraela i caego Bliskiego Wschodu.

Istotnym punktem jest rwnie przyszo relacji pomidzy Stanami Zjednoczonymi a Uni Europejsk. Mimo zapewnie o wzajemnej bliskoci i strategicznym partnerstwie z dokumentu wynika, i Stany Zjednoczone bd wycofywa si z obecnoci w Europie i wspuczestnictwa w zbiorowym bezpieczestwie pastw europejskich: jak bowiem pisz autorzy dokumentu: ?wikszo pastw europejskich jest obecnie producentami bezpieczestwa, anieli jego konsumentami. Zbiegajc si z wycofaniem si z Iraku i Afganistanu stwarza to strategiczn moliwo aby ponownie zrwnoway wojskowe inwestycje USA w Europie, odchodzc od koncentrowania si na biecych konfliktach na rzecz skupienia si na przyszych moliwociach?.

Na kocu rozdziay wymienia si jeszcze m.in. wspprac z partnerami z Afryki i Ameryki aciskiej, ochron prawa midzynarodowego i swobodnego przepywu handlu, ochron dostpu do oglnowiatowych dbr i ich wykorzystywanie, czy te walk z proliferacj broni masowego raenia.

Rozdzia drugi (ang. Primary Missions of the U.S. Armed Forces) nowej strategii dla Departamentu Obrony stanowi wypunktowanie podstawowych misji Si Zbrojnych Stanw Zjednoczonych wrd ktrych autorzy dokumentu wymieniaj m.in.: kontr-terroryzm i wojny asymetryczne, co dotyczy gwnie walki z Al-Kaid, odstraszanie i pokonanie agresji wszelkich potencjalnych przeciwnikw, zapobieganie rozprzestrzenianiu si broni masowego raenia (w tym miejscu wymienia si Iran), efektywne operowanie w kosmosie i cyberprzestrzeni, podtrzymywanie bezpiecznego i efektywnego arsenau nuklearnego, ochrona krajowego bezpieczestwa, zapewnienie obecnoci stabilizujcej i pomocy swoim sojusznikom, zapewnienie pomocy humanitarnej. Na kocu rozdziau zwraca si jednak uwag, i powysze misje w najwikszym stopniu wpyn na ksztat przyszych si zbrojnych, niemniej zdolnoci USA w tym zakresie bd oparte na potrzebach najwaniejszych z nich, oraz co nie jest wyraone bezporednio, od moliwoci finansowych Departamentu Obrony.

Rozdzia trzeci (ang. Toward the Joint Force of 2020) powicony jest 8 wskazwk dla Departamentu Obrony w celu efektywnej realizacji misji wyszczeglnionych w rozdziale drugim: po pierwsze, zwraca si uwag na brak moliwoci dokadnego prognozowania przemian i kierunku rozwoju tzw. ?otoczenia strategicznego?, w zwizku z czym Departament Obrony dokona musi m.in. jasnego rozrnienia zarwno wrd kluczowych misji; po drugie, szukanie rozrnienia pomidzy tymi inwestycjami, ktre musz by realizowane dzisiaj, a tymi ktrych realizacja moe by odoona w czasie; po trzecie, naley utrzymywa gotowe i zdolne do dziaa siy zbrojne, nawet jeli oglne moliwoci bojowe ulegn redukcji bd ograniczeniu; po czwarte, Departament Obrony musi kontynuowa obnianie kosztw ?robienia biznesu?, czyli biecych kosztw wasnych i kosztw obsugi ?siy roboczej?; po pite, naley sprawdzi jak nowa strategia wpynie na biece kampanii i plany przyszych misji, tak aby mniejsze zasoby mogy by lepiej dopasowane do wymaga tych misji; po szste, Departament Obrony bdzie musia sprawdzi poczenie tzw. ?aktywnych komponentw? i ?zapasowych komponentw? w celu najefektywniejszego realizowania wytycznych strategii ? innymi sowy o chodzi o uwzgldnienie moliwoci Gwardii Narodowej i Rezerwy; po sidme, wraz z wycofaniem si z Iraku i Afganistanu naley podj dodatkowe rodki w celu podtrzymania i rozbudowy zdolnoci do wspzalenoci wszystkich si zbrojnych (ang. network warfare); po sme, Departament Obrony podejmie wszelkie niezbdne rodki do podtrzymania obecnej bazy przemysowej i inwestycji w rozwj i nowe technologie.

W podsumowaniu po raz kolejny zostaje powtrzone stwierdzenie o wiatowej roli i odpowiedzialnoci Stanw Zjednoczonych, rwnoczenie zwraca si uwag na fakt, i rwnowaga pomidzy dostpnymi rdami a stawianymi wymaganiami wzgldem bezpieczestwa nigdy nie bya delikatna.

http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf

Opracowa Sebastian Grka


 

Wyszukiwarka

Najnowsze materiay

Aktualnie gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości